Internet Warszawa Merita
Start Firma Oferta HotSpot Praca Regulamin Pomoc Polecamy RODO
Internet w Warszawie
Firma merita oferuje dostęp do Internetu w Warszawie m.in.: Mokotów, Żoliborz, Praga, Śródmieście, Ursynów, poprzez budowę blokowych czy też osiedlowych sieci komputerowych.
Kontakt
www.merita-internet.pl
merita@merita.waw.pl
02 - 784 Warszawa
ul.Janowskiego 9 m 39
tel:(48-22) 644 31 64
fax:(48-22) 855 30 99
tel: 602 26 11 33

Godziny pracy biura:
Pon-Pt 10.00-18.00
Numery kont
Konto ogólne
49 1020 1068 0000 1302 0058 7931

Konto indywidualne klienta:
xx 1140 1977 3678 xxxx xxxx xxxx
Aktualności
Za nieuzasadnione wezwanie technika pobierana jest opłata w wysokości 50 zł.

Wszelkie zapytania lub wątpliwości prosimy kierować na podany adres e-mail: merita@merita.waw.pl

Rzetelna Firma
Oferta
Dział I.
Definicje


§ 1. 

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 

1) Abonent - osoba fizyczna lub prawna na rzecz której świadczona jest Usługa na podstawie Umowy, będącej stroną umowy o świadczenie usługi dostępu do internetu. 

2) Autoryzacja - weryfikacja uprawnień Abonenta do korzystania z dostępu do sieci Internet 
na podstawie podanego Mac adresu jego karty sieciowej(tzw. Adres fizyczny). 

3) Cennik - "Cennik usługi dostępu do internetu". 

4) Konsument - osoba fizyczna lub prawna wnioskująca o świadczenie Usługi lub korzystająca z Usługi dla celów niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub wykonywaniem 
zawodu. 

5) Lokalizacja - miejsce wskazane przez Abonenta, w którym świadczona jest Usługa. 

6) Okres rozliczeniowy - okres jednego miesiąca, będący podstawą rozliczenia należności 
Abonenta wobec Merita Maria Zabrocka, rozpoczynający się i kończący we wskazanych na fakturze dniach miesiąca. 

7) Abonament - wariant usługi dostępu do internetu, charakteryzujący się parametrami technicznymi, funkcjonalnymi oraz zakresem udogodnień towarzyszących, określonych w Cenniku. 

8) Regulamin - "Regulamin świadczenia usługi dostępu do internetu". 

9) Merita - Merita Maria Zabrocka ul. Janowskiego 9/39 02-784 kodu pocztowego Nip521-032-22-50. 


10) Umowa - "Umowa o świadczenie usługi dostępu do internetu". 

11) Usługa - usługa dostępu do internetu, tj. usługa dostępu do sieci Internet, wraz z udogodnieniami towarzyszącymi, określonymi w Cenniku. 

12) Usługa dodana - usługa opcjonalna, dostępna w związku ze świadczeniem Usługi, zgodnie z obowiązującym Cennikiem. 

13) Aktywacja - włączenie usługi.Dział II.
Zakres i warunki świadczenia Usługi 


§ 2. 

Merita zobowiązuje się do świadczenia Usługi w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie, Umowie i Cenniku, a Abonent zobowiązuje się do ich przestrzegania. 
1. Wszelkie usterki oraz awarie będą usuwane terminie 48 godzin od chwili zgłoszenia. 
2. Za usterkę nie uważa się przerwy w dostawie usługi związanej z pracami konserwatorskimi(aczkolwiek Merita dołoży wszelkich starań aby były one jak najmniej uciążliwe).
3. Merita nie ponosi odpowiedzialności i nie odpowiada za przerwy w działaniu usługi spowodowane awarią łącz międzynarodowych bądź krajowych lub siłami wyższymi.

§ 3. 

W ramach korzystania z Usługi Abonent zobowiązany jest: 

1) niezwłocznie powiadomić Merita Maria Zabrocka o wszelkich nieprawidłowościach, usterkach lub przerwach w świadczeniu Usługi oraz o niewłaściwej jakości Usługi.

2) nie dokonywać prób wejścia do zasobów informatycznych będących w posiadaniu osób trzecich bez ich zgody, 

3) nie udostępniać sygnału internetowego osobom trzecim poza Lokalizacja 

4) nie prowadzić jakichkolwiek działań, które mogą powodować zakłócenia w działaniu sieci 
Internet, 

5) nie podejmować jakichkolwiek działań, które mogą uszkodzić infrastrukturę sieciową Merita lub zakłócić poprawne funkcjonowanie systemów Merita , służących udostępnieniu i monitorowaniu Usługi oraz urządzeń i łączy Merita , przeznaczonych do przekazywania informacji na odległość, 

6) przestrzegać przepisów prawa i treści Regulaminu i Umowy, a w szczególności nie dostarczać treści o charakterze bezprawnym przy wykorzystaniu Usługi.

7) Usługi internetowe oraz korzystanie z sieci komputerowych nie mogą być wykorzystywane przez abonenta w sposób nie zgody z zasadami współżycia społecznego, w szczególności w sposób uciążliwy bądź szkodliwy dla innych abonentów sieci . Dotyczy to przede wszystkim celowego rozpowszechniania wirusów komputerowych (także Trojanów i robaków internetowych), celowego przeciążania z sieci, rozsyłania spamu (szczególnie zawierającego nie zgodne z prawem treści ), a także wszelkie działania uznawanego za nie etyczne bądź szkodliwe. 

§ 4. 

1. Na podstawie niniejszego Regulaminu Merita ma prawo do zawieszenia świadczenia Usługi do czasu zaprzestania naruszeń, polegających na nieprzestrzeganiu postanowień § 3. Powyższe nie narusza prawa Merita do rozwiązania Umowy na podstawie § 7., ust. 2. 
2. Merita zastrzega sobie prawo do rozłączania połączenia internetowego (rozłączenie serwisowe), wymagającego ponownego uruchomienia komputera lub urządzeń sieciowych.
3. Wszystkie usterki związane z funkcjonowaniem Usługi Abonent może zgłaszać przez całą 
dobę do Siedziby Merita za pośrednictwem telefonu i maila lub smsu.Dział III.
Umowa o świadczenie Usługi

§ 5. 

1. Umowa o świadczenie Usługi zostaje zawarta w formie pisemnej. 
2. Umowa wchodzi w życie w dniu dokonania Aktywacji usługi.
3. Wypowiedzenie umowy może nastąpić w formie pisemnej z miesięcznym okresem wypowiedzenia, w pełnych cyklach rozliczeniowych.
4. Zerwanie umowy przed okresem umownym wiąże się z koniecznością uiszczenia opłat karnych podanych w cenniku. 

§ 6. 

1. Umowa o świadczenie Usługi zawierana jest na czas nieokreślony lub na czas określony. 
2. Świadczenie Usługi na czas określony uważane będzie za przedłużone na czas nieokreślony, o ile Abonent nie wyrazi innego oświadczenia woli w terminie co najmniej 30 dni przed upływem terminu, określonego w Umowie. 

§ 7. 

Merita zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia Umowy: 

1) w przypadku, gdy nie ma możliwości świadczenia Usługi ze względu na istniejące warunki 
techniczne, 

2) w przypadku, gdy klient zalega lub zalegał z opłatami na rzecz Merita. 

3) w wyniku innej, niż określona w ust. 2., negatywnej oceny wiarygodności płatniczej, dokonanej na podstawie danych, będących w posiadaniu Merita lub informacji udostępnionych przez biuro informacji gospodarczej, 

§ 8. 

1. Umowa zawarta na czas nieokreślony przez Abonenta: 
- może być rozwiązana przez każdą ze Stron w każdym czasie, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia z zachowaniem pełnych cykli rozliczeniowych

2. Abonent może rozwiązać Umowę o świadczenie Usługi na czas określony lub nieokreślony 
ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli z przyczyn leżących po stronie Merita Maria Zabrocka nie mógł korzystać z Usługi w sposób ciągły przez okres 14 dni. 

3. Merita może rozwiązać Umowę o świadczenie Usługi ze skutkiem natychmiastowym w przypadku stwierdzenia niewłaściwego wykonywania przez Abonenta postanowień Regulaminu, Umowy lub Cennika, a w szczególności: 
a) opóźnienia w regulowaniu opłat na rzecz Merita przez okres dłuższy niż 30 dni od dnia płatności określonego na fakturze VAT, 
b) nieprzestrzegania ustaleń §3.

4. Merita może rozwiązać Umowę o świadczenie Usługi z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec Okresu rozliczeniowego w przypadku: 
a) zaprzestania świadczenia Usługi,
b) braku możliwości jej świadczenia ze względu na zaistniałe warunki techniczne.

§ 9. 

1. Zmiana abonamentu następuje na podstawie dyspozycji klienta w formie pisemnej lub e-mail ,powyższa dyspozycja będzie traktowana jako aneks do Umowy .Opłaty zgodnie z cennikiem
2. Merita może wprowadzić inną formę zmiany Opcji. 
3. Wszelkie zmiany o których mowa w punkcie 1 §9 wchodzą w życie z początkiem następnego cyklu rozliczeniowego
4. Merita zastrzega sobie prawo odmowy dokonania technicznej rekonfiguracji świadczenia Usługi w przypadku stwierdzenia braku możliwości technicznych. W przypadku zaistnienia takich okoliczności Merita świadczy Usługę na dotychczasowych zasadach, przy czym tracą moc zapisy aneksu, o którym mowa w ust. 1. 
Dział IV.
Odpowiedzialność


§ 10.

1. Merita odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi wyłącznie w zakresie określonym w Umowie, Regulaminie oraz w obowiązujących przepisach prawa. 
2. Za każdy dzień przerwy w świadczeniu Usługi Abonentowi przysługuje uprawnienie do 
żądania kary umownej w wysokości 1/30 miesięcznej opłaty abonamentowej za Usługę. 
3. Kara umowna nie przysługuje, jeżeli w Okresie rozliczeniowym łączny czas przerw był krótszy niż 48 godzin. 
4. Niezależnie od kary umownej, za każdy dzień, w którym nastąpiła przerwa w świadczeniu 
Usługi trwająca co najmniej 24 godziny, Abonentowi przysługuje uprawnienie do żądania 
zwrotu 1/30 miesięcznej opłaty abonamentowej za Usługę. 
5. Abonentowi przysługuje również uprawnienie do żądania kary umownej i zwrotu opłaty 
abonamentowej za daną płatną okresowo Usługę dodaną, na zasadach określonych w ust. 2-4. 
6. Zgłoszenie dotyczące przerw w świadczeniu Usługi powinno zostać wniesione 
w dniu, w którym Abonent stwierdził wystąpienie takiej przerwy. 

§ 11. 

1. Merita nie gwarantuje przepustowości transmisji do zasobów dostępnych w sieci Internet. 
2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu informacji w związku ze świadczoną Usługą, Merita podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej Usługi. 

§ 12. 

1. Merita nie ponosi odpowiedzialności prawnej za: 
1) treści przekazywane podczas korzystania z Usługi, 
2) zabezpieczenie danych i oprogramowania komputerów Abonenta przed ingerencją osób 
trzecich, 
3) rejestrację domen dokonywaną przez Abonenta w trakcie korzystania z Usługi, 
4) szkody poniesione przez Abonenta w związku z korzystaniem lub niemożnością korzystania z Usługi, 
5) za wadliwe działanie Usługi w przypadku zainstalowania i użytkowania urządzeń własnych (routery, switche, serwery wewnętrzne )Dział V.
Opłaty


§ 13. 

1. Abonent zobowiązany jest do uiszczania opłat za korzystanie z Usługi oraz Usług dodanych zgodnie z Cennikiem. 
2. W ramach opłaty abonamentowej Abonent otrzymuje: 
1) dostęp do sieci Internet o określonej w Cenniku prędkości transmisji danych 
od i do swojego komputera, 
2) udogodnienia towarzyszące, określone w Cenniku. 
3. Jeżeli okres świadczenia Usługi nie obejmuje pełnego Okresu rozliczeniowego, wówczas 
za każdy dzień świadczenia Usługi w takim Okresie rozliczeniowym Abonent zapłaci opłatę 
w wysokości 1/30 opłaty abonamentowej. 

§ 14. 

1. Rozpoczęcie naliczania opłat następuje od dnia dokonania Aktywacji. 
2. W przypadku nieotrzymania faktury VAT za Okres rozliczeniowy, Abonent powinien niezwłocznie zgłosić ten fakt w Merita. 
3. Termin płatności za Usługę wynosi 14 dni od dnia wystawienia faktury VAT. 
4. Za dzień zapłaty uważa się dzień wpływu środków na rachunek Merita. 
5. Za opóźnienie w uiszczaniu opłat Merita ma prawo naliczać odsetki ustawowe. Dział VI.
Reklamacje


§ 15. 

1. Reklamacja może zostać złożona pisemnie w siedzibie Merita. 
2. Reklamacja może być złożona w terminie 1 miesiąca od ostatniego dnia Okresu rozliczeniowego, w którym zakończyła się przerwa w świadczeniu Usługi.
3. Reklamację złożoną po upływie terminu ,o którym mowa w ust.3.,pozostawia się bez rozpoznania.

§ 16. 

1. Reklamacja powinna zawierać: 
a) imię i nazwisko albo nazwę oraz lokalizację abonamenta oraz inne dane identyfikacyjne umieszczone w umowie(nr dowodu, pesel ) 
b) określenie przedmiotu reklamacji oraz reklamowanego okresu, 
c) przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację, 
d) datę zawarcia Umowy i określony w niej termin rozpoczęcia świadczenia Usługi 
e) wysokość kwoty odszkodowania lub innej należności - w przypadku żądania ich wypłaty, 
f) numer konta bankowego lub adres właściwy do wypłaty odszkodowania lub innej należności, albo wniosek o ich zaliczenie na poczet przyszłych płatności - w przypadku, o którym mowa w pkt. 5., 
g) podpis Abonenta 

2. Za dzień wniesienia reklamacji w formie pisemnej przyjmuje się datę wpływu reklamacji 
do siedziby Merita 

§ 17. 

1. W przypadku, gdy złożona reklamacja nie zawiera wszystkich niezbędnych elementów określonych w Regulaminie, za wyjątkiem Merita niezwłocznie informuje Abonenta o konieczności jej uzupełnienia, a także - o ile uzna, że jest to konieczne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji - niezwłocznie wzywa reklamującego Abonenta do uzupełnienia reklamacji, określając na to termin nie krótszy niż 7 dni. Po bezskutecznym upływie ww. terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania. 
2. W wezwaniu Merita wskazuje konieczny zakres uzupełnienia reklamacji oraz pouczenie, że nie uzupełnienie reklamacji w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. 

§ 18. 

1. Merita rozpatrująca reklamację jest obowiązana zbadać wyczerpująco 
okoliczności faktyczne i prawne sprawy. 
2. Przy rozpatrywaniu reklamacji, stosownie do jej przedmiotu, Merita 
zobowiązana jest uwzględnić: 
a) prowadzoną przez siebie ewidencję i posiadaną dokumentację, 
b) dokumenty i inne dowody przedstawione przez Abonenta, 
c) wyniki postępowania wyjaśniającego przeprowadzonego przez właściwe służby Merita, 
d) badania techniczne i obserwacje urządzeń telekomunikacyjnych w sposób przewidziany 
dla Usługi. 
3. W przypadku nie uzasadnionej reklamacji Merita ma prawo naliczyć opłaty karne zgodnie z cennikiem.

§ 19. 

1. Merita rozpatrująca reklamację udziela w formie pisemnej odpowiedzi 
na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej złożenia. 
2. Odpowiedź na reklamację powinna zawierać: 
a) rozstrzygnięcie o uznaniu lub odmowie uznania reklamacji, 
b) w przypadku przyznania odszkodowania lub zwrotu innej należności - określenie wysokości kwoty i terminu jej wypłaty, 
c) pouczenie o wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego i prawie dochodzenia 
roszczeń w postępowaniu sądowym, a dodatkowo - w przypadku, gdy reklamującym jest 
Konsument - także o prawie dochodzenia roszczeń przed Prezesem Urzędu Regulacji 
Telekomunikacji i Poczty w ramach postępowania mediacyjnego lub przed stałym 
polubownym sądem konsumenckim działającym przy Prezesie Urzędu Regulacji 
Telekomunikacji i Poczty, 
3. W przypadku, gdy złożona reklamacja nie została uznana w całości lub części, odpowiedź na reklamację powinna: 
a) dodatkowo zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne,
b) zostać doręczona reklamującemu Abonentowi przesyłką poleconą.


§ 20. 

1. W przypadku uwzględnienia reklamacji dotyczącej wysokości opłat, Merita wystawia fakturę 
korygującą. Kwoty przysługujące Abonentowi w związku z uwzględnieniem reklamacji 
w pierwszej kolejności zostaną zaliczone na poczet zadłużenia Abonenta wobec Merita, a w przypadku braku zadłużenia, zgodnie z wnioskiem Abonenta, zwracane są przekazem pocztowym lub przelewem na wskazany przez niego rachunek bankowy, albo zaliczane na poczet przyszłych należności. 
2. W przypadku zgłoszenia reklamacji co do wysokości faktury VAT, za czas trwania postępowania reklamacyjnego nie są pobierane odsetki od kwot objętych reklamacją. Dział VII.
Postanowienia przejściowe i końcowe


§ 21. 

W sprawach nieuregulowanych w Umowie, Regulaminie i Cenniku stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo telekomunikacyjne. 

§ 22. 

1. Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla miejsca wykonania 
Umowy spory mogące wyniknąć z tej Umowy, z zastrzeżeniem ust. 2. 
2. W sprawach, których stroną jest Konsument, spory mogące wyniknąć z Umowy mogą zostać zakończone polubownie w drodze postępowania mediacyjnego prowadzonego przez Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty lub poddane pod rozstrzygnięcie stałego 
polubownego sądu konsumenckiego przy Prezesie Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty. 

§ 23. 

Abonent jest zobowiązany do poinformowania Merita o każdorazowej zmianie swoich danych zawartych w Umowie, wszczęciu wobec niego postępowań upadłościowych oraz innych postępowań sądowych mogących mieć wpływ na wykonywanie Umowy, w terminie do 30 dni od dnia zaistnienia tych zmian lub wszczęcia postępowań. W przypadku nie poinformowania o zmianie adresu lub innych danych wszelka korespondencja, wysłana przez Merita, będzie uważana za skutecznie doręczoną. 

§ 24. 

3. Wypowiedzenie Umowy, o którym mowa w ust. 1. i 2., może nastąpić jedynie przed wejściem w życie odpowiednio Regulaminu lub Cennika i jest skuteczne od dnia wejścia w życie 

1. Merita powiadamia Abonenta o każdej zmianie Regulaminu z wyprzedzeniem co najmniej jednego odpowiednio Regulaminu lub Cennika. 
Okresu rozliczeniowego przed wprowadzeniem tych zmian w życie. W przypadku braku 
akceptacji zmian Regulaminu, Abonentowi przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy, 
2. Doręczenie Regulaminu lub Cennika może w szczególności nastąpić w formie przesyłki 
a w razie skorzystania z tego prawa Merita nie przysługuje roszczenie odszkodowawcze. 

2. Merita powiadamia Abonenta o podwyższeniu cen usług telekomunikacyjnych z wyprzedzeniem adresu poczty elektronicznej w związku ze świadczoną Usługą. co najmniej jednego Okresu rozliczeniowego. W przypadku braku akceptacji podwyższenia cen Abonentowi przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy, a w razie skorzystania z tego prawa Merita nie przysługuje roszczenie odszkodowawczeCopyright by Merita-internet.pl